Privébeleid

Marc Balis neemt het recht op privacy van de bezoekers van haar website ernstig. Daaromdoen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aanonze website nooit zorgen hoeft te maken over de bescherming van uwpersoonsgegevens.

 U kunt oponze website gaan en de meeste informatie over onze onderneming, producten endiensten bekijken zonder dat u verplicht bent om uw persoonsgegevens mee tedelen. Als u via onze website goederen wilt aankopen, hebben wijnoodzakelijkerwijze enkele persoonsgegeven nodig van u.

In ditprivacybeleid beschrijven wij hoe wij de persoonsgegevens die u aan onsverstrekt, gebruiken en beschermen. Dit privacybeleid kan nu en dan wordenaangepast. Daarom raden wij u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen, zodatu op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en kunt bepalen of die voor uaanvaardbaar zijn. Dit beleid geldt voor alle bezoekers van de website en vooralle toegangsmiddelen, waaronder desktops en laptops, openbare internetconsolesen mobiele toestellen.

Uwmededeling van uw persoonsgegevens via deze website, houdt de implicieteaanvaarding in van ons gebruik ervan in overeenstemming met dit privacybeleid.

Mocht uhieromtrent nog vragen of opmerken hebben, kan u ons steeds contacteren viaemail (marc.balis@telenet.be).

 

 1.Definities

 • “Marc Balis”: een handelsonderneming gevestigd te Vilvoordelaan 50, 1930 Zaventem, en met BTW n° BE 0727.134.566
 • “Gebruiker”:u, als gebruiker of bezoeker van de website;
 • “Website”:de website die bereikbaar is via de volgende hoofd-URL: elektrobalis.be;
 • “Persoonsgegevens”: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde ofidentificeerbare natuurlijke persoon.

 

2. Welkepersoonsgegevens verzamelen wij?

Opbepaalde pagina’s van deze website verzamelt Marc Balispersoonsgegevens over u. De gegevens die Marc Balis verzamelt, zijnonder meer uw aanspreektitel, naam, factuuradres, leveringsadres,telefoonnummer, e-mailadres, loginnaam en wachtwoord.

 

3. Devertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Marc Balisverwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van ditprivacybeleid en de wettelijke verplichtingen die op de verwerking vanpersoonsgegevens van toepassing zijn.

Marc Balisstelt het uiterste in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevensbeschermd worden. Het zal afdoende procedures hanteren om de gegevens die hetverzamelt, te beveiligen en te beschermen. Op deze manier wenst Marc Balisde illegale verwerking en onopzettelijk verlies of verwijdering van uwpersoonsgegevens te voorkomen.

 

Marc Balisoptimaliseert de veiligheid van uw persoonsgegevens door:

 • ze tecoderen als dat aangewezen is;
 • ze meteen wachtwoord te beveiligen;
 • contractuele waarborgen van derden-dienstverleners te vragen;
 • de toegangtot uw persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld alleen medewerkers van Marc Balisdie uw gegevens nodig hebben voor de hierna beschreven doeleinden, krijgentoestemming om ze te raadplegen).

Wanneer uzich als een gebruiker moet registreren, draagt u bij tot bescherming van uwpersoonsgegevens door geen voor de hand liggende wachtwoorden te gebruiken, endoor uw wachtwoord geregeld te wijzigen en door ervoor te zorgen dat u uwgebruikersnaam, wachtwoord of andere details niet deelt met anderen of op eenonveilige manier opslaat.

 

4. Wanneerverzamelt en hoe bewaart Marc Balis uw persoonsgegevens?

Marc Balisverwerkt de benodigde persoonsgegevens wanneer u

 • zich registreert als nieuw Gebruiker of aanmeldt als bestaand gebruiker.
 • indien u goederen wilt aankopen via elektrobalis.be
 • inschrijft op een nieuwsbrief van Marc Balis;
 • deelneemt aan een wedstrijd, tombola of andere promotie-actie;
 • vragenlijsten invult;
 • een klacht indient of om informatie vraagt;
 • met Marc Balis communiceert via e-mail, telefonisch of via andere middelen.

Marc Balismag persoonsgegevens die het via de website heeft verzameld, combineren metpersoonsgegevens die op een andere manier door de gebruiker aan Marc Balis zijn verstrekt. Het mag die gegevens bijhouden in een enkele gezamenlijkedatabank of in verschillende aparte databanken.

Marc Baliszal geen persoonsgegevens verzamelen die niet relevant zijn voor de hiernabeschreven doeleinden en zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voordeze doeleinden of, afhankelijk van de situatie, gedurende de in eenovereenkomst of bij wet bepaalde periode.

 

5. Watdoen wij met uw persoonsgegevens?

Al uwpersoonsgegevens die u aan Marc Balis overmaakt, worden opgeslagen opbeveiligde servers. Daarnaast zullen Marc Balis en haar dienstverlenersde nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. De overdrachtvan informatie via internet kan echter nooit volkomen veilig zijn en hetmeedelen van persoonsgegevens blijft altijd voor uw eigen risico.

Marc Balismag de persoonsgegevens die het verzamelt, gebruiken voor de volgendedoeleinden (“de doeleinden”):

 • uregistreren als gebruiker op de website en de websitediensten uitvoeren(waaronder de verwerking van vragen of verzoeken om informatie over Marc Balis,haar producten of diensten);
 • ervoorzorgen dat de inhoud van de website aan u wordt getoond op de manier die voor uen uw computer het efficiëntst is;
 • verwerken van bestellingen die gebeuren via de website;
 • verwerken en afhandelen van klachten of verzoeken;
 • marktonderzoek en -analyse, koopgedrag van de klanten van Marc Balis(bijvoorbeeld door uw mening te vragen over producten en diensten van Marc Balisof door u te vragen om een enquête of vragenlijst in te vullen);
 • Marc Balishelpen met het beoordelen, corrigeren en verbeteren van haar producten endiensten;
 • internearchivering;
 • marketing, zoals het verstrekken van informatie die u van Marc Balisheeft gevraagd of die u volgens Marc Balis kan interesseren, waarbij utoestemming heeft verleend om daarvoor gecontacteerd te worden (zie laterhoofdstuk over direct marketing);
 • organiseren van wedstrijden en/of andere promotieactiviteiten;
 • rekrutering (indien u in dat verband informatie aan BSEU heeft verstrekt); en
 • uinlichten over bepaalde veranderingen in diensten van BSEU.

6. Aan wiemaken wij uw persoonsgegevens bekend?

Marc Baliszal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet meedelen aan derden,uitgezonderd:

• wanneerde bekendmaking ervan nodig is om werknemers, tussenpersonen, onderaannemers,leveranciers of handelspartners van Marc Balis in staat te stellen ombetalingen van de gekochte goederen te verwerken, de gekochte goederen televeren of een na-verkoop-dienst te verlenen of een taak te vervullen in naamvan Marc Balis (zoals het verlenen van marketingsteun, het verrichtenvan marktonderzoek of het leveren van klantendiensten);

• aanprofessionele raadgevers van Marc Balis;

• indiende bekendmaking nodig is om wettige belangen van Marc Balis, haarklanten of verbonden vennootschappen te beschermen of als dat bij wet vereistof toegestaan is.


Telkens Marc Balisuw persoonsgegevens bekendmaakt aan een zorgvuldig gekozen derde of aan een vande in de bovenstaande lijst vermelde derden, gebeurt dat in overeenstemming metde toepasselijke privacywetten. Marc Balis waarborgt dat voorzien is inbepalingen die ervoor zorgen dat derden uw persoonsgegevens niet kunnengebruiken voor andere doeleinden dan in overeenkomst met de doeleinden, en datdeze derden de nodige veiligheidsmaatregelen hebben getroffen.


Indien Marc Balisuw persoonsgegevens bekendmaakt aan een verbonden vennootschap of aan derdenmet maatschappelijke zetel buiten de EER, dan zal Marc Balis dezepersoonsgegevens niet delen zonder maatregelen te nemen die ervoor zorgen datuw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming krijgen als binnen de EER.


Marc Baliszal alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat zijnwerknemers en partners die toegang hebben tot persoonsgegevens,persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en hunverplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetten.

 

7. Directemarketing

Opregistratiepagina’s of elders op de website kan u gevraagd worden om mee tedelen of u bepaalde informatie via e-mail en/of met de post wenst te ontvangen.Als u dat doet, stemt u ermee in dat Marc Balis uw persoonsgegevens maggebruiken om u te voorzien van informatie over haar producten,promotieactiviteiten en speciale aanbiedingen, alsook van andere informatieover producten of diensten van Marc Balis die volgens BSEU voor u vanbelang kunnen zijn. Ook als u die wens niet heeft geuit, maar een bestaandeklant bent van Marc Balis, mogen wij u via e-mail informatieverstrekken, maar alleen over soortgelijke goederen en diensten als degene dievoorheen aan u verkocht zijn.


U mag uwvoorkeuren betreffende direct marketing op elk ogenblik wijzigen door gebruikte maken van de uitstapoptie die is opgenomen in iedere direct marketingmailing of, indien u een gebruiker bent, door uw account aan te passen. Als udat doet, zal Marc Balis uw persoonsgegevens niet verwijderen uit zijndatabank(en), maar uw gewijzigde voorkeuren zo snel mogelijk verwerken.

 

8. Gebruikersrechten met betrekking tot persoonsgegevens

Op grondvan bepaalde wettelijke richtlijnen betreffende gegevensbescherming kan u hetrecht hebben om aan Marc Balis bepaalde informatie te vragen metbetrekking tot de persoonsgegevens die Marc Balis van u verkregenheeft.


In deeerste plaats hebben gebruikers van wie de persoonsgegevens verwerkt worden,het recht om inzage van deze gegevens te vragen en, indien de gegevens fout,onvolledig, niet noodzakelijk of verouderd zouden zijn, ze te laten corrigerenof vervolledigen. Marc Balis verzoekt u vriendelijk om er mee voor tezorgen dat de persoonsgegevens in zijn documenten zo nauwkeurig en actueelmogelijk zijn. Indien u gelooft dat de aan Marc Balis overgemaaktepersoonsgegevens fout of onvolledig zijn, gelieve dan Marc Balis zoalshierna beschreven op de hoogte te brengen. Marc Balis zal uwpersoonsgegevens zo snel mogelijk corrigeren of aanpassen. Gebruikers die zichvia de website geregistreerd hebben, mogen hun persoonsgegevens ook zelf op elkogenblik in hun account aanpassen.


Op detweede plaats hebben gebruikers het recht om zich tegen de verwerking van hunpersoonsgegevens te verzetten en ze te laten verwijderen. Daarvoor moeten zijechter ernstige redenen hebben, dit wil zeggen dat de verwerking voor henschadelijke gevolgen kan hebben of dat de gegevens niet langer kunnen dienenvoor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Indien ueen van de bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan eene-mailbericht te sturen naar Marc Balis (marc.balis@telenet.be)

 

9. Links

De websitekan nu en dan links bevatten naar of van andere websites waarop Marc Balisgeen controle heeft. Hoewel Marc Balis zijn uiterste best zal doen omervoor te zorgen dat de links op de website uitsluitend leiden naar websitesdie de veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen van Marc Balis delen,is Marc Balis niet verantwoordelijk voor de bescherming ofvertrouwelijkheid van gegevens die u op die andere websites kunt meedelen.Alvorens informatie op zulke websites mee te delen, raden wij u aan om hunprivacy- en andere verklaringen in dat verband te lezen.

 

10.Cookies en webbakens

Marc Balistracht voortdurend de ervaring van zijn gebruikers te verbeteren. Daarom wordenvoor bepaalde delen van de website cookies gebruikt.


Cookieszijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer installeert enwaardoor de website u bij uw volgende bezoek kan herkennen. Met behulp vancookies kan Marc Balis de populairste delen van de websiteidentificeren, aangezien ze Marc Balis laten weten welke pagina’sgebruikers bezoeken en hoeveel tijd zij erop doorbrengen. Op basis van dezeverzamelde gegevens kan Marc Balis de website aanpassen, om devereisten van de gebruikers beter te weerspiegelen en een meer klantgerichteervaring te bieden. Dankzij cookies kan Marc Balis er bijvoorbeeld voorzorgen dat de informatie die tijdens het volgende bezoek aan de website op uwscherm verschijnt, is afgestemd op uw voorkeuren als gebruiker.


Dewebsite, alsook bepaalde mededelingen zoals promoties via e-mail, kunnenwebbakens bevatten. Dit zijn uiterst kleine afbeeldingen of objecten in eenwebpagina of e-mail die voor de gebruiker doorgaans onzichtbaar zijn, maarwaarmee Marc Balis kan nagaan of een gebruiker de pagina of e-mail inkwestie bekeken heeft. Webbakens werken meestal in combinatie met cookies en Marc Balisgebruikt beide op dezelfde manier.

Meerinformatie hierover vindt u in ons cookiesbeleid .

 

11.Minderjarigen

Personenjonger dan 18 mogen ons hun persoonsgegevens niet bezorgen zonder detoestemming en het toezicht van hun ouder of voogd. Zonder die toestemmingwenst Marc Balis geen persoonsgegevens van deze personen op te slaan,en die gegevens evenmin te verwerken of door te sturen naar derden.  

 

12.Toepasselijke wetgeving

DeBelgische wetgeving is van toepassing op dit privacybeleid.